Gevaarlijke producten

Milieugevaarlijk

dodelijk of schadelijk

Oxiderend

Dodelijk of giftig bij contact met de huid, bij inslikken, bij inademen

Ontplofbaar

Schadelijk bij contact met de huid, bij inslikken, bij inademen

Houder onder druk

Bijtend voor metalen, brandwonden, ernstige oogbeschadiging

Zeer licht ontvlambaar

Licht ontvlambaar

Gevaren